Strona główna > O FRDL > Władze

Władze

Prof. Jerzy Regulski (1924-2015)

Prof. Jerzy Regulski był współtwórcą i prezesem Fundacji przez 25 lat jej działania na rzecz rozwoju samorządności.

Profesor zmarł 12 lutego 2015 r. Był inicjatorem i współrealizatorem odbudowy samorządu terytorialnego w Polsce. Od 2010 r. pełnił funkcję społecznego doradcy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Profesor Regulski urodził się w 1924 roku. W okresie okupacji służył w stopniu podporucznika w Narodowych Siłach Zbrojnych. Pełnił funkcję członka Zarządu Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej (1945 r. ). Był więźniem politycznym w latach 1945-46.

Ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej (1947 r.), stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Architektury PW (1963 r. i 1969 r.). Profesor nadzwyczajny nauk technicznych (1974 r.) i profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (1983 r. ). W latach 1948-58 m.in. był Naczelnym Inżynierem budowy Osiedla Młynów w Warszawie, od 1958 do 1974 r. pracował w Komitecie, a następnie Instytucie Urbanistyki i Architektury (ostatnio z-ca dyrektora ds. naukowych), w latach 1975-89 r. był profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 1981-92 Polskiej Akademii Nauk. Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Roskilde (Dania).

Prof. Regulski był inicjatorem i organizatorem badań nad odbudową samorządu terytorialnego (1981-88 r.); członkiem Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość (1978-82 r. oraz od 2007 r.) oraz Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie (1988-90 r.), współprzewodniczącym zespołu ds. samorządu terytorialnego podczas rozmów Okrągłego Stołu (1989 r.), senatorem (1989-91 r.), pełnomocnikiem rządu ds. reformy samorządu terytorialnego (1989-91 r.), ambasadorem, stałym przedstawicielem RP przy Radzie Europy (1992-1997 r.), przewodniczącym Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa (1998-1999 r.), członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2000-2004 r.) i wielu rad i komitetów.

Prowadził wykłady gościnne na 81 uniwersytetach zagranicznych. Był ekspertem Banku Światowego i innych organizacji międzynarodowych. Uczestniczył w pracach nad reformami samorządowymi w wielu krajach Europy Południowej, Wschodniej i Azji Centralnej.

Był autorem wielu publikacji, m.in. książek: A Practical Guide to Building Local Government. The Polish Experience, Budapeszt 2010; Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), (wraz z M. Kuleszą) Warszawa 2009; Reformowanie Państwa. Moje Doświadczenia, Warszawa- Szczecin 2007; Samorządna Polska, Warszawa 2005; Local Government Reform in Poland: An Insider’s Story, Budapeszt 2003; Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.

Profesor był Kawalerem Orderu Orła Białego. Był też odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Obywatel honorowy miast Jelenia Góra i Podkowa Leśnia oraz gminy Marklowice, wyróżniony wieloma nagrodami krajowymi i zagranicznymi.

 


Rada Fundatorów

Jerzy Stępień - Przewodniczący

Jerzy Adam Stępień, senator I i II kadencji; Generalny Komisarz Wyborczy (1990-94); przewodniczący rządowych zespołów ds. reform administracyjnych (1991-94); podsekretarz stanu w MSWiA (97-99) sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1998-2008) – w latach 2006-2008 Prezes TK; Dyr. Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego (od 2008); współautor reform administracyjnych w latach 1989-1999; organizator pierwszych w Polsce studiów Master in Public Administration w Uczelni Łazarskiego (od 2010); członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.


Andrzej Celiński

Andrzej Celiński – socjolog, polityk, senator I i II kadencji, poseł na Sejm II, IV oraz VI kadencji, były minister kultury, działacz opozycji demokratycznej.
W latach 1989–1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W latach 1993–1994 wiceprzewodniczący Unii Demokratycznej, z której wystąpił w 1996 roku. W latach 1999 związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i jego wiceprzewodniczący. W 2004 roku współtworzył Socjaldemokrację Polską, której był członkiem do 2008 roku.

Adam Kowalewski

Adam Kowalewski architekt, urbanista, dr. nauk ekonomicznych

Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2007-2014 jej Przewodniczący), Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, CICA  - Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Architektury i Izby Architektów. W latach 2005-20015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego; 1996-2006 Partner w firmie architektonicznej Badowski Budzyński Kowalewski Architekci;  1992-1996  Ambasador R. P. w Kenii, Burundi, Rwandzie i Ugandzie oraz stały przedstawiciel w agencjach  ONZ UNEP i  UNCHS "Habitat", Przewodniczący Komitetu Stałych Przedstawicieli (Ambasadorów) UNCHS „Habitat”, członek władz tych Agencji;  1989-1992 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; 1986-1989 adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN;  1982-1986 doradca ONZ d/s planowania przestrzennego; 1972-1982 Generalny Projektant Aglomeracji Warszawskiej,  1961-1971 projektant w biurach stołecznych i praktyka zagraniczna.

Najważniejsza działalność społeczno-zawodowa i doradcza: Senat RP, Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej, wiceprezes SARP, TUP oraz Izby Urbanistów. Doradca NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze (1981-1998). Szereg publikacji oraz udział w międzynarodowych programach badawczych (ekonomiki miast i planowania). Asystentura i wykłady kursowe lub gościnne na Wydziale Architektury PW, w SGH, na UW oraz zagranicznych: University of Richmond i  PEN University (USA),   Uniwersytet Catania (Włochy) oraz na Konferencjach Kongresu SCUPAD. Visiting professor Johns Hopkins University (USA) i Visiting Fellow University of Cambridge (Anglia).

Szereg publikacji książkowych i w periodykach specjalistycznych poświęconych urbanistyce, projektowaniu, ekonomice miast i problemom zrównoważonego rozwoju.

Członek Zespołów przygotowujących reformę samorządów terytorialnych w Polsce (1980-1989) i uczestnik „Okrągłego Stołu”. Za zasługi dla rozwoju demokracji lokalnej i reform samorządowych odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Złotą Odznaką Honorową za  Zasługi dla Warszawy. Odznaczony również Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich.

.

 

Jan Król

Jan Król, polityk, przedsiębiorca, społecznik

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studiował także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1973-81 związany politycznie i zawodowo ze Stowarzyszeniem PAX. Represjonowany w stanie wojennym. W latach 1982-89 związany z Klubem Myśli Politycznej „Dziekania” i ze strukturami „Solidarności”. Wybrany do Sejmu w roku 1989, do 1997 pełni funkcję posła, a potem do 2001 r. Wicemarszałka Sejmu i współprzewodniczącego Zgromadzenia Posłów Sejmu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. W latach 1990 - 1991 pełni funkcję Zastępcy Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego.

Od 2002 roku zajmuje się doradztwem gospodarczym oraz działalnością społeczną, zasiadając w Radach m.in. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji „Instytut Lecha Wałęsy”, BCC, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski oraz Orderem Wielkiego Księcia Gedymina Republiki Litewskiej.

 

 

Joanna Regulska

Joanna Regulska, Główny Strateg Globalny i Prorektor do Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis (UC Davis). Do 2015 roku była Profesorem Uniwersytetu  Rutgers’a (USA) i jego Wiceprezydentem do Spraw  Międzynarodowych i Globalnych. Absolwentka Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Doctor Honoris Causa  Uniwersytetu Tbilisi, Gruzja.

Twórczyni i dyrektorka, utworzonego w 1989 na Uniwersytecie Rutgers’a programu „Partnerstwo na Rzecz Demokracji Lokalnej”, wspierającego Polskę i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesach transformacji ustrojowej.

Członkini wielu rad i komitetów, m.in. Rady Dyrektorów Krajowej Rady do spraw Badań nad Euroazją i Europą Wschodnią, Seattle, USA. Ekspert w sprawach roli kobiet w życiu publicznym.

Kierownik wieloletniego programu badawczego w poświęconego uchodźcom z Abchazji i Południowej Osetii. Autorka licznych publikacji.

Za zasługi dla rozwoju demokracji lokalnej i reform samorządowych została odznaczona przez Prezydenta RP w 1996 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi, w 2004 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2014 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1996 r. Prezydent Uniwersytetu Rutgers’a przyznał jej specjalną Nagrodę za Szczególne Zasługi w Działalności Publicznej w uznaniu jej działalności na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym.

Joanna Staręga-Piasek

Joanna Małgorzata Staręga-Piasek – polski polityk i działacz społeczny, poseł na Sejm I, II i III kadencji, była wiceminister pracy, doradca społeczny Prezydenta RP.
Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała stopień doktora. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. Specjalista w dziedzinie pomocy społecznej i problematyki osób niepełnosprawnych.
Od 1991 do 2001 przez trzy kadencje była posłem I, II oraz III kadencji. W rządzie Jerzego Buzka sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki socjalnej.
Była m.in. wiceprzewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Polskiego, członkiem Rady Społecznej przy ministrze właściwym ds. pracy, członkiem Komisji Charytatywnej przy Fundacji im. Stefana Batorego. Współtworzyła ustawę o pomocy społecznej oraz Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Od 1998 roku  dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. W latach 2011-2015 doradca społeczny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Zarząd

Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu

dr Cezary Trutkowski – doświadczony konsultant samorządowy i badacz społeczny, pracownik Instytutu Socjologii UW. Od kilkunastu lat prowadzi badania w zakresie działalności samorządów terytorialnych, kształtowania samorządowych polityk publicznych, kapitału społecznego oraz rozwoju lokalnego. Jako ekspert Rady Europy wspomagał rozwój samorządów w większości krajów bałkańskich i na Kaukazie. Współpracował także z UNDP, OSCE i Bankiem Światowym, oraz z licznymi instytucjami krajowymi przy realizacji wielkich i mniejszych projektów skierowanych do samorządów lokalnych. Z FRDL współpracuje od 1999 roku, początkowo jako lider jednego z projektów, potem realizując zadania Dyrektora Programowego, a po kilkuletniej przerwie pełniąc rolę doradcy Zarządu FRDL.

Irena Peszko - Wiceprezes Zarządu

Irena Peszko jest związana z Fundacją od 1997 roku. Pełniła funkcje dyrektora generalnego, wiceprezesa i członka zarządu Fundacji, a ostatnio dyrektora FRDL Centrum Mazowsze. Ekonomistka, ekspert w zakresie zarządzania finansami, planowania finansowego, analizy sytuacji ekonomicznej.

Funkcje doradcze pełni Kolegium Dyrektorów Regionalnych Ośrodków FRDL.