Strona główna > Samorząd terytorialny i administracja rządowa > Projekty

Projekty

Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego

Okres realizacji: 1 kwietnia 2016r. – 31.12.2018r.

Projekt grantowy ukierunkowany na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzących przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych poprzez zastosowanie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Działania i beneficjenci:

Działania w projekcie ukierunkowane są na wsparcie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 30 gminach z następujących województw:

- kujawsko-pomorskiego,

- lubuskiego,

- małopolskiego,

- mazowieckiego,

- pomorskiego,

- śląskiego

Gminy realizujące projekt otrzymują wsparcie doradcze ekspertów do spraw partycypacji, ekspertów do spraw planowania przestrzennego oraz grant finansowy na przygotowanie i przeprowadzenie procesów konsultacyjnych wybranego dokumentu planistycznego. Przedmiotem konsultacji społecznych może być zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane efekty projektu:

- 25 gmin przedłoży Radzie Gmin skonsultowane społecznie dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,

- 25 gmin przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Przetestowanie innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych przejmowanych przez samorządy, wzmocni umiejętności pracowników samorządowych dotyczące włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Dzięki zdobytemu przez gminy doświadczeniu i nawiązaniu kontaktów z innymi gminami uczestniczącymi w projekcie zwiększy się potencjał instytucjonalny w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego.

 

Kierownik projektu  – Monika Eilmes – Glegoła; tel. 22/351-93-18, e-mail: monika.glegola@frdl.org.pl

Wartość projektu - 1.999.764,00zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.685.401,10zł

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP28/15

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Zestawienie gmin w projekcie:  "Nowa jakośc konsultacji społecznych  w planowaniu przestrzennym"
L.p. Województwo Gmina
1. śląskie Gmina Bieruń
2. malopolskie Gmina    Biecz
3. lubuskie Gmina Bogdaniec
4. lubuskie Nowogród Bobrzański
5. mazowieckie Gmina Wieniawa
6. mazowieckie Gmina   Kotuń
7. mazowieckie Gmina Podkowa Leśna
8. mazowieckie Gmina Radzymin
9. mazowieckie Miasto Zielonka
10. pomorskie Gmina Miasto Reda
11. pomorskie Gmina Przechlewo
12. pomorskie Miasto i Gmina Debrzno
13. pomorskie Gmina Kaliska
14. pomorskie Gmina Cedry Wielkie
15. pomorskie Gmina Miasto Ustka
16. kujawsko-pomorskie Gmina Świecie nad Osą
17. lubuskie Gmina Sulęcin
18. małopolskie Gmina Kościelisko
19. pomorskie Gmina Wicko
20. mazowieckie Gmina   Wilga
21. śląskie Gmina    Wyry
22. kujawsko-pomorskie Gmina Drzycim


Zapytanie ofertowe - doradcy ds. konsultacji społecznych aktów zagospodarowania przestrzennego

Treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 - Opis działań w projekcie i wsparcia doradczego (pdf)

Załącznik nr 2 - Katalog technik konsultacyjnych (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 4 - Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert (pdf)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wykluczeniu (pdf)

 

Zapytanie ofertowe - doradcy ds. planowania przestrzennego

Treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przeprowadzonych procesach planistycznych (doc)

Załącznik nr 3 - Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert (pdf)

Załącznik nr 4 - Katalog technik konsultacyjnych (pdf)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wykluczeniu (pdf)

Załącznik nr 6 - Opis działań w projekcie i wsparcia doradczego (pdf)


Rozeznanie rynku - trenerzy

Treść ogłoszenia dotyczącego zatrudnienia trenerów na warsztaty (doc)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie urbaniści (doc)

 

Harmonogram udzielanego wsparcia

Harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" (plik w formacie doc)


pliki/frdl/image/logo_sprawny_samorzad2011.jpg

Sprawny samorząd. Program wdrożenia usprawnień zarządczych w samorządach.

1 IX 2010 – 31 VIII 2012

„Sprawny samorząd” to projekt szkoleniowo - doradczy skierowany do pracowników 10 samorządów woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu urzędnicy otrzymują wsparcie szkoleniowe a następnie pomoc ekspertów przy wdrażaniu usprawnień zarządczych, tak by docelowo podnieść jakość usług świadczonych przez urzędy na rzecz mieszkańców.

Cel ten planuje się osiągnąć poprzez:

 1. Cykl warsztatów dla kadry zarządzającej oraz pracowników, w tym szczególnie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę klienta.
 2. Przeprowadzenie samooceny urzędu (metoda CAF) oraz badań zewnętrznych oraz wdrożenie przy pomocy doradców projektów naprawczych i doskonalących.
 3. Wdrożenie systemu powtarzalnej samooceny urzędu, badań i analiz (metoda CAF, System analiz samorządowych).

W ramach projektu powstały dwa podręczniki (zapraszamy do pobrania ich wersji elektronicznej):

Menedżer w urzędzie – podstawy zarządzania dla kadry kierowniczej urzędu

Zarządzanie relacjami z klientem – obszerne omówienie zasad profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie oraz zasad komunikacji w urzędzie.

Projekt jest realizowany na zlecenie MSWiA przez Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Partnerami Fundacji są: Związek Powiatów Polskich, miasta Sokołów Podlaski, Halinów, Kozienice, Golub-Dobrzyń, Tuchola, Górzno, powiaty żuromiński, węgrowski, sierpecki i brodnicki.

Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2009
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01.-00-243/09-00
Budżet: 3.885.772,08 PLN

pliki/frdl/galeria/pokl_maz_frdl_ue 02.jpg

Sprawny urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.  Miał na celu zwiększenie sprawności działania Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Warszawie w obszarze wydawania decyzji administracyjnych, przeciwdziałania korupcji oraz zarządzania informacją i bezpieczeństwa informacji. Uczestniczyło w nim blisko 1000 urzędników. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Szkolenia obejmowały 4 tematy:

 • Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych
 • Praktyczne stosowanie KPA
 • Bezpieczeństwo Informacji
 • Zarządzanie informacją

 

Zapraszamy do korzystania z materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach tego programu.

Projekt Sprawny urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet  V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowejOkres realizacji: 1 października 2010 – 30 września 2012Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-241/09-00Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2009

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia