Strona główna > Komentarze > Główne wnioski wynikające z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

O FRDL

 

 

Główne wnioski wynikające z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

05/03/2018

W ramach ewaluacji w piętnastu gminach realizujących projekt przeprowadzono wywiady telefoniczne z przedstawicielami urzędu realizującym działania konsultacyjne oraz przedstawicielami strony społecznej. 

Główne wnioski wynikające z badania:

I Uczestnictwo w projekcie – powody przystąpienia do projektu

Urzędnicy podkreślali, że w planowanych procesach konsultacyjnych zależało im przede wszystkim na poznaniu opinii mieszkańców i zachęceniu ich do udziału w konsultacjach. Niemniej ważnym aspektem była kwestia edukacji społeczności lokalnej, podniesienia poziomu wiedzy o planowaniu przestrzennym.


II Informowanie o konsultacjach

Sposoby informowania mieszkańców o konsultacjach były ustalane na etapie tworzenia Indywidualnych Planów Konsultacji, przy dużym wsparciu doradców FRDL. Mając możliwość wykorzystania otrzymanego grantu gminy chętnie wykraczały poza standardowy system informowania mieszkańców. Poza ogłoszeniami w BIP, na stronie gminy i na tablicach ogłoszeń przekazywano informację przez sołtysów, przez system powiadamiania sms-em lub poprzez ogłoszenia duszpasterskie. Około połowy badanych przyznawało, że wcześniej nawet te formy, które są nieodpłatne, nie były stosowane przy informowaniu o konsultacjach.


III Rozumienie pojęcia konsultacji społecznych

Badani urzędnicy zwrócili uwagę na trzy aspekty:

 1. Kontekst jest istotą konsultacji społecznych, trzeba wiedzieć po co się je robi, z kim i jak.
 2. Frekwencja, dobrze zorganizowane konsultacje skutkują wysoką frekwencją lub większą niż zazwyczaj.
 3. Edukacja to jest klucz dzisiejszych konsultacji, to podniesienie poziomu wiedzy w społeczności.

W  opinii przedstawicieli strony społecznej konsultacje robi się je po to, aby usłyszeć wzajemnie swoje poglądy na „sprawę”, znaleźć rozwiązania, które dadzą w rezultacie zmiany na lepsze, na tyle, na ile jest to możliwe
w realiach prawnych, społecznych i ekonomicznych gminy.

 

IV Planowanie konsultacji społecznych

Etap opracowania indywidualnych planów konsultacyjnych (IPK) w ocenie badanych był kluczowy dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Im lepsza diagnoza środowiska lokalnego, jego zwyczajów, zasobów oraz wnikliwa analiza interesariuszy, tym bardziej adekwatny i skuteczny dobór sposobów informowania o konsultacjach oraz dobór technik oraz łatwiejsza dla urzędników praca na etapie realizowania konsultacji społecznych.

Wymóg opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego dał gminom wiedzę na temat kosztów konsultacji. Zdecydowanej większości urzędów stawki godzinowe za moderowanie spotkań i warsztatów nie były znane. Nie praktykowały wcześniej takich działań. Gminom brakowało również wiedzy o lokalnych zasobach, lokalnych organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, które mogłyby realizować proces zasięgania opinii: prowadzić warsztaty, spotkania, punkty i spacery badawcze. Wielu badanych uważało, że nie ma w środowisku lokalnym takich osób. Obie badane strony uznały, że ważne jest, aby takie konsultacje prowadziły osoby z zewnątrz, spoza urzędu.

 

V Konsultacje społeczne – organizowanie i uczestnictwo

Badani urzędnicy byli przede wszystkim organizatorami procesu konsultacji. Po ich stronie było przygotowanie informacji: zaproszeń, plakatów, ulotek etc., zadbanie o frekwencję mieszkańców i wskazanych w analizie IPK interesariuszy, wybór terminów i miejsc. Wielu z nich zwróciło uwagę, że mogli się przy tym wielu rzeczy nauczyć.

Wśród wybranych technik konsultacyjnych zdecydowanie najlepiej oceniano punkty konsultacyjne oraz warsztaty. Atutem punktu konsultacyjnego było stworzenie dla mieszkańców możliwości zaangażowania w dogodnym dla siebie czasie oraz okazji do indywidualnej rozmowy z planistą czy merytorycznym pracownikiem urzędu. Warsztaty, jak podkreślali badani urzędnicy, dawały mieszkańcom możliwość wspólnej dyskusji i posłuchania siebie nawzajem, zobaczenia jak inni patrzą na daną przestrzeń, co ich interesuje, co ich martwi i na czym im zależy. Wielu respondentów podkreślała, że w tej technice ogromną rolę odgrywa moderator, który musi być profesjonalistą. Najczęściej stosowaną techniką internetową była mapa interaktywna. Ta aplikacja szczególnie podobała się urzędnikom z powodu jej trwałości i użyteczności po zakończeniu projektu, ponieważ będą mogli z niej korzystać w kolejnych procesach konsultacyjnych w planowaniu przestrzennym.

Najlepszym miejscem, w opinii badanych, na przeprowadzenie konsultacji jest „wyjście z urzędu do mieszkańców”. Badani jednogłośnie uznali przestrzenie urzędu za mniej dogodne do prowadzenia konsultacji. Zgodnie podkreślali, że chcąc rozmawiać z mieszkańcami należy być w miejscach, które są przez nich użytkowane oraz w czasie, kiedy mieszkańcy tam są. Mówiono tu zarówno o tzw. godzinach szczytu np. na targowisku, ale również o wkomponowaniu się w lokalne święta i wydarzenia.

Wszyscy rozmówcy mieli pozytywną ogólną opinię na temat przeprowadzonych konsultacji niezależnie od tego, czy byli ich organizatorami, czy uczestnikami.

Sprawy, które zrobiły na badanych największe wrażenie to przede wszystkim pozytywne postawy mieszkańców wobec konsultacji oraz wobec urzędników oraz samego dokumentu planistycznego. Wrażenie również zrobiła niespodziewanie duża frekwencja.

Liderzy społeczni mówili głównie o tym, że konsultacje zostały przeprowadzone w dużo atrakcyjniejszej formule niż dotychczas i byłoby dobrze taki standard utrzymać. Konsultacje w ich opinii były szerokie, bardziej dostępne poprzez różne techniki, bardziej zrozumiałe, położono nacisk na edukację i informację.

 

VI Użyteczność projektu/ konsultacji

Oceny kontaktów z doradcami FRDL były bardzo wysokie. Rozmówcy mówili, że ten model wsparcia spełnił ich oczekiwania. Doradcy byli dostępni, szybko reagowali na pytania ze strony pracowników urzędu. Najbardziej pomocni byli na etapie opracowania planu konsultacji. Doradcy byli pomocni również w trakcie realizacji poszczególnych technik konsultacyjnych.

Większość badanych uważała, że projekt zmienił kontakty z mieszkańcami na lepsze. Mieszkańcy lepiej zrozumieli istotę planowania przestrzennego, wiedzą czego mogą oczekiwać, jak mogą się włączyć. Doświadczenie realnego dialogu, podmiotowego potraktowania, postawienia mieszkańców w pozycji partnera w dialogu, nie zaś biorcy informacji czy realnego współkreatora rozwiązań planistycznych przełożyło się w efekcie na lepszą atmosferę i podejście do urzędników.

Wróć

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia