Strona główna > Działalność międzynarodowa

Działalność międzynarodowa

 

W chwili rozpoczęcia działalności w 1989 roku FRDL zainicjowała współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami z Europy Zachodniej i USA wspierającymi przemiany demokratyczne w Polsce. Po ponad dwudziestu latach szerokich działań, FRDL z odbiorcy pomocy z krajów zachodnich, stała się ośrodkiem dzielącym się doświadczeniem z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i krajami bałkańskimi. Aktywność ta polega głównie na realizacji programów wspierania demokratycznych reform na szczeblu lokalnym oraz rozwoju społeczeństw obywatelskich w krajach mniej od Polski zaawansowanych w procesie transformacji. Kraje te to przede wszystkim: Albania, Armenia, Białoruś, Gruzja, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia, Ukraina, Mołdawia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra oraz Kazachstan. FRDL włącza się również w pomoc dla porewolucyjnej Tunezji, która FRDL 2011 roku rozpoczęła proces budowania demokratycznych struktur państwa.

Działania FRDL na arenie międzynarodowej obejmują szereg programów oraz konferencji mających na celu wymianę doświadczeń w sferze działań na rzecz samorządu. Rozwijaniu współpracy międzynarodowej służą organizowane przez FRDL wizyty studyjne, staże oraz seminaria i spotkania dla przedstawicieli władz lokalnych wspomnianych krajów. Prowadzone są szkolenia poświęcone zagadnieniom z zakresu rozwoju samorządności lokalnej. Uczestniczą w nich lokalni liderzy, radni, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, reprezentanci lokalnych mediów, a także młodzież.

Od 1999 roku FRDL prowadzi aktywną współpracę z krajami bałkańskimi, głównie poprzez programy wspierające demokrację lokalną realizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Programy te prowadzone były w Albanii, Macedonii, Serbii i Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie.

Współpraca międzynarodowa realizowana jest także poprzez uczestnictwo FRDL w European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities of Europe i Institut International des Sciences Administratives (IISA). Fundacja Rozwoju Demnokracji Lokalnej jest również członkiem założycielem Grupy Zagranica zrzeszającej polskie organizacje realizujące działania zagranicą.


 pliki/frdl/document/arek/DOBRE/naglowek_www.jpg

 

DOBRE - Decentralization Offering Better Results and Efficiency

Projekt DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

Ważna rola w projekcie przewidziana jest dla polskich partnerów. FRDL, która powstała w 1989 r. by wspierać rozwój samorządności w Polsce, została wyłoniona do realizacji projektu DOBRE, jako najbardziej doświadczona i zasłużona w tym zakresie polska organizacja. Działania FRDL realizowane są od lipca 2016 do marca 2021 r.

Pozostałymi partnerami realizującymi różne komponenty projektu, są następujące instytucje ukraińskie, polskie i amerykańskie:

 •  All-Ukrainian Association of Villages and Rural Settlements (VASSR) - Ukraina
 •  SocialBoost - Ukraina
 •  Ukraine Crisis Media Center (UCMC) - Ukraina
 •  Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Polska
 •  National Democratic Institute (NDI) – Stany Zjednoczone

Program jest realizowany w 50 tzw. skonsolidowanych jednostkach terytorialnych zlokalizowanych w następujących obwodach:

 •  dniepropietrowskim
 •  iwanofrankowskim
 •  charkowskim
 •  chersońskim
 •  kirowohradzkim
 •  mikołajowskim
 •  tarnopolskim

Działania w projekcie koncentrują się na wsparciu nowopowstałych ukraińskich jednostek terytorialnych w zakresie lepszego zarządzania zasobami lokalnymi, poprawy jakości usług publicznych, lepszego zarządzania finansami, stymulowania rozwoju gospodarczego oraz, co nie mniej ważne, na budowaniu zaufania społecznego do wprowadzanych reform. Efekty tych działań mają posłużyć jako zachęta dla innych, jeszcze nieskonsolidowanych jednostek do łączenia się w większe podmioty, które będą mogły sprawniej wypełniać swoje zadania.

Projekt obejmuje także dodatkowe komponenty: edukacyjny skierowany do młodzieży, kobiet i lokalnych liderów; rozwijania sektora edukacji na potrzeby administracji publicznej, wsparcia technologicznego, a także kampanię medialną skierowaną do ukraińskiego społeczeństwa.

Fundacja realizuje jeden z ważniejszych komponentów projektu polegający na wsparciu ukraińskich jednostek w zakresie przygotowywania strategicznych planów rozwoju wypracowywanych metodą partycypacyjną (czyli przy zaangażowaniu społeczności lokalnej).

Ponadto dla przedstawicieli poszczególnych gromad Fundacja organizuje cykl szkoleń pt. „Akademia Przywództwa” (realizowany dodatkowo w ścisłej współpracy z Radą Europy), a także wizyty studyjne do polskich gmin, gdzie ukraińscy uczestnicy mają okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania i najciekawszymi osiągnięciami polskich samorządów.

Do tej pory, w ramach programu DOBRE Fundacja zrealizowała:

 •  50 procesów diagnostycznych i raportów prezentujących najważniejsze uwarunkowania rozwojowe jednostek uczestniczących w programie,
 •  21 procesów partycypacyjnego planowania strategicznego i strategii rozwoju wypracowanych przy bardzo szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnych,
 •  9 sesji szkoleniowych w ramach „Akademii Przywództwa”,
 •  3 wizyty studyjne do Polski.


Na kolejne lata zaplanowane są dalsze działania w tym:

 •  następne 21 strategii rozwoju,
 •  kolejne sesje „Akademii Przywództwa”,
 •  wizyty studyjne do Polski,
 •  wizyty monitorujące realizację strategii przez jednostki,
 •  badania społeczne w gromadach DOBRE.

 

W styczniu 2018 roku ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wdrażające proces decentralizacji i rozwoju samorządności uznało program DOBRE za jeden z najlepszych i najefektywniejszych projektów wspierających te ważne dla Ukrainy przemiany.

 

Program realizuje zespół:
Główny Ekspert Merytoryczny (Specjalista ds. Rozwoju Instytucjonalnego) – Cezary Trutkowski
Koordynator Projektu – Katarzyna Czarnołęcka
Asystent Koordynatora – Sofiia Useinow

Kontakt:
tel. 48 22 351 93 22
Katarzyna Czarnołęcka: katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl
Sofiia Useinow: sofiia.useinova@frdl.org.plZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
dotyczące świadczenie usług audytorskich w ramach programu finansowanego przez USAID
„Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia audytu finansowego wydatkowania środków USAID w ramach programu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)” za rok 2017.

Termin złożenia oferty: 10 maja 2018 r., godz. 15:30 (decyduje termin dostarczenia oferty pod wskazany adres).
Szczegółowe informacje w treści załączonego Zapytania Ofertowego
Pełna treść Zapytania Ofertowego - plik w formacie PDF

Dodatkowe informacje dotyczące projektu podlegającego audytowi:

Liczba pracowników FRDL / członków zespołu realizującego projekt:
Etatowi: 5 osób (3 osoby na cały etat, 2 osoby 20% etatu) oraz jedna osoba rozliczana w systemie dniówek.
Nieetatowi: 35 osób
Nie rezydenci: 19 osób

Liczba konsultantów i trenerów zaangażowanych w projekt:
29 konsultantów polskich i ukraińskich
6 trenerów

Środki trwałe, w tym środki transportu:
Nie dotyczy.

Środki niskocenne (low valued assets):
W bardzo niewielkim wymiarze: zakupy sprzętu biurowego (pojedyncze sztuki).

Liczba osób w dziale księgowości:
2 osoby: jedna na cały etat i jedna na 20%.

Liczba rozliczeń delegacji w 2017 r.:
Około 240.

Liczba raportów kasowych w miesiącu:
Nie dotyczy.

Liczba wypłacanych zaliczek w miesiącu:
Nie dotyczy.

Liczba rachunków bankowych:
1 (jeden).

Średnia liczba wyciągów bankowych w miesiącu:
10

Liczba osób/firm otrzymujących wsparcie (charity support):
Nie dotyczy.

Przychody bierne:
Nie dotyczy.

Liczba dostawców:
Około 10.

Liczba procesów zamówień/przetargów w 2017 roku:
W 2017 roku nie były realizowane większe zakupy, ani zamówienia na usługi.

Liczba dokumentów zakupu (rachunki/faktury) w 2017 r:
Około 190 (bilety lotnicze, artykuły i sprzęt biurowy).

Liczba przeprowadzonych wydarzeń (konferencje, warsztaty, spotkania):
FRDL nie organizuje wydarzeń tego typu, jest odpowiedzialna jedynie za stronę merytoryczną (program, prelegentów, treść materiałów dla uczestników) niektórych wydarzeń organizowanych przez Lidera Projektu (Global Communities).

Lokalizacja dokumentów dostępnych dla audytora:
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie FRDL w Warszawie. W związku z realizacją umowy na przeprowadzenie audytu nie przewiduje się podróży do miejsc poza siedzibą FRDL.

Siedziba FRDL mieści się pod adresem:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43 (IV piętro), 00-680 Warszawa

Liczba projektów podlegających audytowi: 1
Audyt dotyczy wyłącznie projektu “Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)” za rok 2017 i wydatkowania środków w szacunkowej wysokości 847.973 USD.

Inne ważne informacje:
W trakcie roku budżet projektu był modyfikowany.

Zgodnie z warunkami umowy na realizację projektu wszystkie koszty zawarte w budżecie projektu FRDL są kosztami bezpośrednimi.

W umowie nie określono żadnych wymogów dotyczących kosztów pośrednich, podziału kosztów ani wkładu ze strony partnerów.

W roku podatkowym 2017 FRDL nie realizowała żadnych innych projektów finansowanych przez USAID.

Nie przeprowadzano wcześniej audytów ani kontroli finansowych bezpośrednio związanych z celami audytu (tj. dotyczącymi programu DOBRE).
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
dotyczące świadczenie usług audytorskich w ramach programu finansowanego przez USAID
„Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia audytu finansowego wydatkowania środków USAID w ramach programu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)” za rok 2017.

Termin złożenia oferty: 19 kwietnia 2018 r., godz. 14:30 (decyduje termin dostarczenia oferty pod wskazany adres).
Szczegółowe informacje w treści załączonego Zapytania Ofertowego
Załącznik - plik w formacie PDF

WYNIKI POSTĘPOWANIA
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte ze względu na przekroczenie kwoty środków w budżecie projektu przewidzianej na realizację przedmiotu zamówienia.
Zawiadomienie o wynikach postępowania


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Liczba pracowników FRDL / członków zespołu realizującego projekt:
Etatowi: 5 osób (3 osoby na cały etat, 2 osoby 20% etatu) oraz jedna osoba rozliczana w systemie dniówek.
Nieetatowi: 35 osób
Nie rezydenci: 19 osób

Liczba konsultantów i trenerów zaangażowanych w projekt:
29 konsultantów polskich i ukraińskich
6 trenerów

Środki trwałe, w tym środki transportu:
Nie dotyczy.

Środki niskocenne (low valued assets):
W bardzo niewielkim wymiarze: zakupy sprzętu biurowego (pojedyncze sztuki).

Liczba osób w dziale księgowości:
2 osoby: jedna na cały etat i jedna na 20%.

Liczba rozliczeń delegacji w 2017 r.:
Około 240.

Liczba raportów kasowych w miesiącu:
Nie dotyczy.

Liczba wypłacanych zaliczek w miesiącu:
Nie dotyczy.

Liczba rachunków bankowych:
1 (jeden).

Średnia liczba wyciągów bankowych w miesiącu:
10

Liczba osób/firm otrzymujących wsparcie (charity support):
Nie dotyczy.

Przychody bierne:
Nie dotyczy.

Liczba dostawców:
Około 10.

Liczba procesów zamówień/przetargów w 2017 roku:
W 2017 roku nie były realizowane większe zakupy, ani zamówienia na usługi.

Liczba dokumentów zakupu (rachunki/faktury) w 2017 r:
Około 190 (bilety lotnicze, artykuły i sprzęt biurowy).

Liczba przeprowadzonych wydarzeń (konferencje, warsztaty, spotkania):
FRDL nie organizuje wydarzeń tego typu, jest odpowiedzialna jedynie za stronę merytoryczną (program, prelegentów, treść materiałów dla uczestników) niektórych wydarzeń organizowanych przez Lidera Projektu (Global Communities).

Lokalizacja dokumentów dostępnych dla audytora:
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie FRDL w Warszawie. W związku z realizacją umowy na przeprowadzenie audytu nie przewiduje się podróży do miejsc poza siedzibą FRDL.

Siedziba FRDL mieści się pod adresem:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43 (IV piętro), 00-680 Warszawa

Liczba projektów podlegających audytowi: 1
Audyt dotyczy wyłącznie projektu “Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)” za rok 2017 i wydatkowania środków w szacunkowej wysokości 847.973 USD.

Inne ważne informacje:
W trakcie roku budżet projektu był modyfikowany.

Zgodnie z warunkami umowy na realizację projektu wszystkie koszty zawarte w budżecie projektu FRDL są kosztami bezpośrednimi.

W umowie nie określono żadnych wymogów dotyczących kosztów pośrednich, podziału kosztów ani wkładu ze strony partnerów.

W roku podatkowym 2017 FRDL nie realizowała żadnych innych projektów finansowanych przez USAID.

Nie przeprowadzano wcześniej audytów ani kontroli finansowych bezpośrednio związanych z celami audytu (tj. dotyczącymi programu DOBRE).


Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia